balžienas

balžienas
balžíenas sm. (1, 3) 1. medžio, dažniausiai beržo, gabalas padargams daryti: Senis parsivilko storiausią balžieną, sukapojo ir padžiovė ant pečiaus Prl. Tokio balžíeno vinis laikys šuns amžių Ar. Kur tu pakelsi tokiuos balžíenus? Ds. Tu lazdele sausoji, balžienėli baltasis KlvD59. 2. Čk akėčių, rogių skersinis; kartais kitų padargų panaši dalis: Ekėtvirbaliai sukalti į balžíeną J. Mūsų visų akėčių balžíenai mediniai Šl. Pirkau drebulę, tai bus akėčiom balžienų̃ Mrj. Ant galo važio balžíenas J. Sulūžo rogių balžienaĩ Sb. Tą balžíeną (staklių skersinį) įkalk stipriai, kad staklės neparvirstų Vdk. ^ Išsiskėtęs kaip balžíenas Ar. Guli tik vienas, kap akėčių balžíenas Mrj. 3. dalgio rankena: Sulenkiau iš karklo balžíeną Brž. Sunku pjauti, nulūžo balžíenas Vb. Ėmė ir nusuko balžienė̃lį į šalį Brž.
◊ balžíenus ištiẽsti mirti: Tas jau ištiesė balžíenus Š.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • balžienas — balži̇enas dkt. Akėčios pastatýtos ant leñtgalio, kad nepūtų balži̇enai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sankalas — sm. (1) Š, DŽ1, NdŽ, J, (3a) Šv 1. B, N, BŽ517, LKAI131(Gršl, Dr, Lkž, Slnt, Lpl, Krt, Grg, End, Jdr), Ms, Als, Šts, Kl skersinis, jungiantis staklių šonus: Sankalus staklių skersai pakali ir galus su kyliais užkali J. Tas sankalas sulaiko gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skersinis — 1 skersìnis sm. (2) K, sker̃sinis (1); N, Kos154, M, BzF169, LL402 1. DŽ kas pritaisyta, pritvirtinta, dedama skersai: Į duris įdėk skersìnį: vienos lentos neturia tvermės, susimeta Skr. Įdėk skersìnį ir suverk duris – vištos neis į skūnę Trg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skersinė — skersìnė sf. (2) DŽ, NdŽ, sker̃sinė (1) NdŽ, LKAI130(Trs), Pl, skersinė̃ LKAI130(Krkl,Tr); JbL298, N 1. Šk žr. 1 skersinis 1: Prikalk stipriai skersìnę, kad stogas neišsiskėstų Dglš. Langinės buvo skersinėmis užsklęstos rš. Dėmesį patraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skersinėlis — skersinė̃lis sm. (2) žr. 1 skersinis 1. ║ LKAI103(Šln, Ar) rogių balžienas. ║ LKAI109(Stlm) akėčių balžienas. ║ LKAI125(Kri, Všk, Tj) ratelio pakojų lentelė. ║ LKAI127(Grž, PnmR, Jnšk, Pmp, Sv, Ar, Bsg, Tr, Ss, Rk, Gg, Upn, VšR), Sml ratelio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skersis — 2 skersis sm. (1), skersỹs LKAI141(Žgč) 1. žr. 1 skersinis 1: Durys turi du skersius Žg. Du skersiai geriau laikytų stulpus negu vienas Rt. Skersiais užšauna duris Dr. Ant durų uždėtas geležinis skersis ir įkabinta milžiniška spyna I.Simon.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • БРАХМА — (др. инд. Brahma, основа brahman ), в индуистской мифологии высшее божество, творец мира, открывающий триаду верховных богов индуизма (см. Тримурти). В этой триаде Б. как создатель вселенной противостоит Вишну, который её сохраняет, и Шиве,… …   Энциклопедия мифологии

  • balk — balker, n. balkingly, adv. /bawk/, v.i. 1. to stop, as at an obstacle, and refuse to proceed or to do something specified (usually fol. by at): He balked at making the speech. 2. (of a horse, mule, etc.) to stop short and stubbornly refuse to go… …   Universalium

  • Balken — Sm std. (9. Jh.), mhd. balke, ahd. balko, balc(h)o, as. balko Stammwort. Aus wg. * balkōn m. Balken , auch in ae. balca, afr. balka. Daneben ein u Stamm in anord. bo̧lkr und ein n Stamm von der e Stufe in anord. bjalki. Am nächsten stehen… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • ančkalas — sm. (3a) 1. žr. ančkala: Pasidirbau naujus ančkalus Yl. 2. rogių balžienas, skersinis: Apkaliau ančkalus gelžiu Yl. Pakliuvo po ančkalo Skd …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”